menu

Privacy–
verklaring

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van deze website. Wij, DD Invest s.a.r.l, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy. 


In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.


1. Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?


Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: bezoekers) verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om nieuwsbrieven te versturen;
 • om zich in te schrijven voor evenementen
 • om producten via onze website te bestellen
 • om te reageren op vragen en klachten;
 • om te reageren op serviceverzoeken.


Daarnaast kunt u ervoor kiezen om zelf, via onze website, persoonsgegevens achter te laten voor een van de hierboven genoemde doeleinden.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf achterlaat:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • bedrijf;
 • adres;
 • postcode, woonplaats;
 • telefoonnummer.


2. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?


De persoonsgegevens van de bezoekers worden op de volgende manieren verkregen:

 • Door het verstrekken van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.


3. Hoe worden de persoonsgegevens beschermd?


Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en hebben daarom passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, onrechtmatige wijziging of andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan.


Medewerkers van ons die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie en/of ondersteuning van de website.


4. Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?


Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

 • Recht op inzage;
 • Recht op verbetering/aanvulling;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.


Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten dient schriftelijk te worden ingediend bij G & S Vastgoed, te bereiken op hallo@knlmerwede.nl  Om te verifiëren dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Om uw privacy te beschermen vragen wij u om op deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.


Als wij een verzoek ontvangen zullen wij - afhankelijk van de aard van het verzoek - eerst de betrokken belangen afwegen en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Op basis daarvan sturen wij u een passende reactie.


Indien u niet tijdig een reactie op uw verzoek ontvangt of indien uw verzoek wordt afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de Privacy Taskforce van DD Invest s.a.r.l.. U kunt ook te allen tijde bezwaar maken bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of een gerechtelijke procedure aanspannen.


5. Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden


Wij kunnen de persoonlijke gegevens van bezoekers delen met:

 • Klanten, partners of klanten van DD Invest s.a.r.l;
 • Bedrijven binnen de DD Invest s.a.r.l. groep;
 • Dienstverleners die worden ingeschakeld om namens DD Invest s.a.r.l. diensten te verlenen;
 • Derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot toezichthoudende instanties, de belasting- en douaneadministratie of andere instanties, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met derden die namens ons persoonsgegevens verwerken om een passend niveau van bescherming en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers te waarborgen.


6. Bewaartermijn


Wij bewaren de persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.


7. Links naar websites van derden


Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar één of meer websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden de privacywetgeving naleven. Wij raden u aan de privacyverklaring op de websites van deze derden te lezen voor informatie over de wijze waarop deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.


8. Wijzigingen


Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd; lees de tekst op onze website regelmatig door, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 27 juli 2022.


9. Contact/ vragen


Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met hallo@knlmerwede.nl